Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πύλου – Νέστορος αποφάσισε την πρόσληψη 26 ΥΕ Πυροφυλάκων για την αντιμετώπιση εκτάκτων εποχιακών αναγκών.

Έργο των ανωτέρω θα είναι η Πυροπροστασία της ευρύτερης περιοχής των Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, στις οποίες θα απασχολείται ο καθένας με μέτρα και δράσεις πρόληψης, όπως, απομάκρυνση της αυξημένης βλάστησης με συνεχή καθαρισμό φυτικής γης σε όλους τους δημοτικούς χώρους, όπως δρόμους, κοιμητήρια, Πλατείες, δασύλλια με χορτοκοπτικά εργαλεία, συλλογή απορριμμάτων που αποτελούν εστίες ανάφλεξης και γενικότερα άρση των επικινδυνοτήτων που μπορεί να οδηγήσουν σε εκδήλωση πυρκαγιάς. Η παρακολούθηση της περιοχής για την έγκαιρη επισήμανση προβλημάτων που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά, όπως χύδην εναπόθεση απορριμμάτων, εκτέλεση γεωργικών και άλλων εργασιών περιορισμένης έκτασης στην ύπαιθρο καθώς και η άμεση αντιμετώπιση αυτών.

Οι προσλήψεις θα γίνουν σύμφωνα με το κατωτέρω χρονοδιάγραμμα προσλήψεων:

-Δίμηνη διάρκεια εργασίας, για οκτώ (8) εργαζόμενους, των οποίων οι συμβάσεις θα αρχίζουν το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου 2021.

-Τρίμηνη διάρκεια εργασίας για δώδεκα (12) εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις θα αρχίζουν για τους έξι (6) το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου 2021 και για τους υπόλοιπους έξι (6) το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου 2021

– Τετράμηνη διάρκεια εργασίας για έξι (6) εργαζόμενους με έναρξη των συμβάσεων το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου 2021

Leave a Comment